[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=“55px“][vc_column_text]

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je našou prioritou. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:

Obchodné meno: Pietro Biblico, s.r.o.
Sídlo a miesto podnikania: ul. ČSA 1861/3A, 026 01 Dolný Kubín Slovensko
IČO: 50 001 965 dňa 16.10.2015

 

Kontakt ohľadom vašich osobných údajov:

Zodpovedná osoba za vaše osobné údaje je konateľka spoločnosti Mgr. Martina Ďubeková, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom vašich osobných údajov nás kontaktujte:

Korešpondenčná adresa: ul. ČSA 1861/3A, 026 01 Dolný Kubín Slovensko
Telefón: + 421 918 839 806
E-mail: pietro.biblico@gmail.com

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

 1. Pietro Biblico, s.r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov zaregistrovaných  na webovej stránke chcemdarcek.sk  (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  kupujúci  súhlasí  so spracovaním  osobných  údajov  na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami.
 4. Bez týchto údajov by nebolo možné uzavrieť kúpnu zmluvu.
 5. Vaše osobné údaje spracúvame najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používame aj na tvorbu cielených odporúčaní produktov (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
 6. U dotknutých osôb sa spracúvajú tieto údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, cookies, číslo účtu, história nákupov.
 7. Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia používateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.
 8. Súhlas so spracúvaním  osobných  údajov podľa  zákona  č. 18/2018 Z.   o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujete na dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky a ďalej na plnenie súvisiacich nárokov (napr. reklamácia).
 9. Spoločnosť Pietro Biblico, s.r.o., vyhlasuje, že osobné údaje spracúva v súlade s mravnými a etickými princípmi.
 10. Dbáme na to aby tieto údaje dotknutých osôb boli chránené proti krádeži, strate, alebo inak neprístupnému spôsobu zaobchádzania.
 11. V prípade, že ste u nás prihlásený k odberu noviniek, zároveň tým vy ako dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies.

 

Sprístupňovanie osobných údajov:

 1. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou situácií, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie vášho nákupu u nás.
 2. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na spracovanie vašej objednávky:
  • Doručovateľské a kuriérske spoločnosti.
  • Služby vedenia a účtovníctva.
  • Štátnym a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či výkon rozhodnutí.

 

Dĺžka uchovávania údajov:

 1. Osobné údaje uchováme pokiaľ je zriadené vaše konto u nás.
 2. V prípade, že konto u nás nemáte zriadené Vaše osobné údaje sú u nás uchovávané po dobu 3 rokov od doby vypočítanej z nasledovných dní:
  • odo dňa ich poskytnutia alebo
  • od dňa vykonania posledného nákupu.
 1. V prípade, že s vami pravidelne komunikujeme na základe marketingovej komunikácie alebo iných obdobných prípadoch uchovávame vaše údaje až do vášho odvolania.

 

Práva dotknutej osoby

 1. Máte právo na prístup, opravu, či vymazanie vašich osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich využívania.
 2. Máte právo, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových a to nasledovne:
 • vo svojom profile ak ste zaregistrovaný,
 • prostredníctvom e –mailovej komunikácie na  darcekovodk@gmail.com,
 • prostredníctvom vyššie uvádzaných kontaktov,
 1. Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.
 1. Po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov Pietro Biblico, s.r.o., zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 2. Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke uoou.sk.
 3. Príslušným právnym predpisom pre uplatnenie vašich práv je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.pietrobiblico.sk v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad súhlasí s obchodnými podmienkami v tomto e-shope.
 3. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, a zákona 102/2014 Z.z., prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.
 5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 6. Kupujúci sa považuje pre účely aplikácie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa za spotrebiteľa.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo v budúcnosti meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecne ustanovených podmienok nadobúdajú účinnosť zverejnením na stránke www. pietrobiblico.sk.

Údaje boli aktualizované a majú účinnosť od 20.11.2019[/vc_column_text][vc_empty_space height=“55px“][/vc_column][/vc_row]